ADR.info.pl STRONA GŁÓWNA ADR  |  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU ADR  |   ZWOLNIENIA ADR  |  WYMAGANIA ADR  |  KARY ADR
"Twoje źródło informacji ADR!"
Dokument przewozowy
Każdemu przewozowi podlegającemu przepisom ADR powinny towarzyszyć dokumenty zgodnie z odpowiednimi wymaganiami działu 5.4 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR).
Dokument (dokumenty) przewozowy zgodnie z przepisami 5.4.1.1.1 Umowy ADR powinien zawierać następujące informacje dotyczące każdej substancji, materiału lub przedmiotu niebezpiecznego przeznaczonego do przewozu:
 1. numer UN, poprzedzony literami “UN”;
 2. prawidłową nazwę przewozową uzupełnioną, a w przypadku, gdy jest to wymagane (patrz 3.1.2.8.1), nazwą techniczną;
 3. numery wzorów nalepek;
 4. grupę pakowania;
 5. liczbę i określenie sztuk przesyłki;
 6. całkowitą ilość towarów niebezpiecznych mającego odrębny numer UN;

  UWAGA: W przypadku stosowania przepisu 1.1.3.6, w dokumencie przewozowym należy podać całkowitą ilość towarów niebezpiecznych każdej kategorii transportowej zgodnie z 1.1.3.6.3.

 7. nazwę i adres nadawcy
 8. nazwę i adres odbiorcy (odbiorców;
 9. kod ograniczeń przewozu przez tunele
Umiejscowienie i kolejność informacji wymaganych w dokumencie przewozowym są dowolne, z wyjątkiem informacji wymaganych pod (1), (2), (3), (4), które powinny być podane w przedstawionej kolejności, np.„UN 1908 CHLORYN W ROZTWORZE, 8, II“
W przypadku nazwy ogólnej lub “inaczej nie określone” (I.N.O.) obowiązuje przepis 3.1.2.8.1- należy podać nazwy najwyżej dwóch składników decydujących o zagrożeniu (zagrożeniach) stwarzanych przez tą mieszaninę mogą być również umieszczone wyrazy: „zawiera:...”, „mieszanina:..”.

W odniesieniu do próżnych, nie oczyszczonych opakowań zawierających pozostałości towarów niebezpiecznych oraz próżnych nie oczyszczonych naczyń do gazów o pojemności nie większej niż 1000 l określenie wpisane do dokumentu przewozowego powinno brzmieć odpowiednio: "PRÓŻNE OPAKOWANIE", "PRÓŻNE NACZYNIE", "PRÓŻNY DPPL", "PRÓŻNE DUŻE OPAKOWANIE", uzupełnionymi następującą po nich informacją o ostatnio załadowanych towarach (informacja o nalepkach), np. „ PRÓŻNE OPAKOWANIE, 6.1(3)” „ PRÓŻNE NACZYNIE, 2”.

W przypadku próżnych, nie czyszczonych jednostek ładunkowych, o pojemności większej niż 1000 l określenie wpisane do dokumentu przewozowego powinno brzmieć odpowiednio: "PRÓŻNY POJAZD", "PRÓŻNY POJAZD-CYSTERNA, "PRÓŻNA CYSTERNA ODEJMOWALNA", "PRÓŻNA CYSTERNA PRZENOŚNA", "PRÓŻNY KONTENER-CYSTERNA", "PRÓŻNY KONTENER", "PRÓŻNY POJAZD-BATERIA" lub "PRÓŻNY MEGC", uzupełnionymi następującymi po nich wyrazami "OSTATNI ŁADUNEK" oraz numerem UN i prawidłową nazwą przewozową ostatnio załadowanego towaru, np.:"PRÓŻNY POJAZD-CYSTERNA, OSTATNI ŁADUNEK: 1017 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I, (C/D)".

W uwagach należy podać dodatkowe informacje nt. dodatkowe ewentualne częściowe wyłączenia spod przepisów ADR (obowiązkowo), nazwisko kierowcy, osoby biorące udział w przewozie (w przypadku stosowania przepisów 1.10).

Informacje zamieszczone w dokumencie powinny być zapisane w języku urzędowym kraju nadania, a ponadto, jeżeli język ten nie jest językiem angielskim, francuskim lub niemieckim, również w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, o ile międzynarodowe taryfy transportu drogowego lub porozumienia zawarte między krajami, których dotyczy przewóz, nie stanowią inaczej.

Jeżeli przewożone są odpady zawierające towary niebezpieczne to prawidłowa nazwa przewozowa powinna być poprzedzona wyrazem „ODPAD” (dotychczas wyraz ten był umieszczany przed literami „UN”), o ile wyraz ten nie jest częścią prawidłowej nazwy przewozowej, np.:

UN 1993 ODPAD MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (toluen i alkohol etylowy), 3, II, (D/E) lub

Jeżeli materiał należący do klasy od 1 do 9 (inny niż UN 3077 i UN 3082) spełnia kryteria klasyfikacyjne podane pod 2.2.9.1.10, to dokument przewozowy powinien zawierać dodatkowy zapis „ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU”. Niniejsze wymaganie nie ma zastosowania do małych opakowań (zwolnienie pod 5.2.1.8.1 - opakowania poniżej 5 L, 5 KG). W przypadku przewozu w łańcuchu transportowym zawierającym przewóz morski, zapis „ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU” może być zastąpiony zapisem „MARINE POLLUTANT” (zgodnie z przepisem 5.4.1.4.3 IMDG).

Powrót
Strona sponsorowana przez logo, polecamy profesjonalne doradztwo ADR
Copyright 2000-2012 logo - Wszelkie prawa zastrzeżone.