ADR.info.pl STRONA GŁÓWNA ADR  |  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU ADR  |   ZWOLNIENIA ADR  |  WYMAGANIA ADR  |  KARY ADR
"Twoje źródło informacji ADR!"
KARY ADR (tak będzie od 1.01.2012 r.)
Wybrane KARY FINANSOWE - załącznik do USTAWY z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Naruszenie Kara finansowa
DOKUMENTY  
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych bez dokumentem przewozowego 1 000 zł
Sporządzenie dokumentu przewozowego, w którym nie są zawarte: numer UN, GP, PNP 500 zł
Sporządzenie dokumentu przewozowego, w którym nie w którym nie jest zawarta inna wymagana informacja 200 zł
Wykonywanie przewozu drogowego towarów ADR bez wymaganego zaświadczenia ADR o ukończeniu szkolenia 2 000 zł
Niewyposażenie środka transportu w wymagane instrukcje pisemne 250 zł
Nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (brak w pojeździe – 500 zł) 6 000 zł
SPOSOBY PRZEWOZU  
Napełnianie, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego w cysternie, który nie jest dopuszczony do przewozu w cysternie; luzem jeśli nie jest dopuszczony, w sztukach przesyłki jeśli nie jest dopuszczony 6 000 zł
Załadunek lub przewóz towaru ADR z naruszeniem przepisów dotyczących rozmieszczania i mocowania ładunków 1 000 zł
Nadanie, załadunek lub przewóz towaru ADR z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu ładowania razem 3 000 zł
Napełnianie cysterny lub przewóz towaru niebezpiecznego w cysternie z naruszeniem przepisów dotyczących dopuszczalnego stopnia napełnienia cysterny 4 500 zł
Kontynuowanie przewozu pomimo stwierdzenia uwalniania się towaru ADR z urządzenia transportowego lub środka transportu 6 000 zł
JEDNOSTKI TRANSPORTOWE  
Załadunek, napełnianie lub przewóz towaru niebezpiecznego nieodpowiednim do takiego przewozu środkiem transportu lub w nieodpowiednim urządzeniu transportowym 3 000 zł
Nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu niezaopatrzonych w wymagane i prawidłowe oznakowanie, w zakresie: 1) tablicy lub tablic barwy pomarańczowej 2) nalepki lub nalepek ostrzegawczy 200 zł
(za element)
Niewyposażenie środka transportu przewożącego towary ADR w wymagane: 1) gaśnice 2) w wyposażenie ochronne (za każdy brakujący element) 1) 500 zł
2) 200 zł
OPAKOWANIA  
Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniu, które nie spełnia wymagań ADR, odrębnie dla każdego numeru UN lub rodzaju opakowania 3 000 zł
Zapakowanie, nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego bez wymaganego oznakowania sztuk przesyłki lub opakowania zbiorczego albo w nieprawidłowo oznakowanych sztukach przesyłki lub opakowaniach zbiorczych dla każdego numeru UN 800 zł
(za element)
INNE NARUSZENIA  
Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych 5 000 zł
Nieprzesłanie w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania 1) jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni 2) jeżeli upłynęło co najmniej 14 dni 3) jeżeli upłynęły co najmniej 3 miesiące 1) 200 zł
2) 2 000 zł
3) 5 000 zł
Nieprzeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz 2 000 zł
Niesporządzenie lub sporządzenie niezgodnie z wymaganiami planu ochrony/planu zapewnienia bezpieczeństwa 5 000 zł
Nadanie towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfikowanego 6 000 zł

KARY ADR (tak jest teraz do 31.12.2011)
Wybrane kary - Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 180 poz. 1497

Naruszenie Kara finansowa
Niewyznaczenie doradcy ADR przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z nim załadunek lub rozładunek. 5 000 zł
Nieprzesłanie rocznego sprawozdania wojewodzie w ustawowo określonym terminie z działalności przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związanego z tym przewozem załadunku lub rozładunku 5 000 zł
Nieprzeszkolenie pracowników innych niż kierowcy zatrudnionych przy przewozie towarów niebezpiecznych lub czynnościach związanych z tym przewozem, w tym przy załadunku lub rozładunku 5 000 zł
Niesporządzenie planu ochrony (lub niewłaściwe sporządzenie) w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 5 000 zł
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawidłowo sporządzonym dokumentem przewozowym. 500 zł
Wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawidłowo sporządzoną instrukcją pisemną dla kierowcy. 100 zł

Należy pamiętać iż, przyznawane kary w ADR się sumują, a więc przykładowe przedsiębiorstwo które nie ma doradcy ADR, nie ma przeszkolonych pracowników a mimo to przewozi towary niebezpieczne jest zagrożone karą naliczoną w następujący sposób: 5000 zł (za brak doradcy ADR) + 5000 zł (za brak przeszkolenia pracowników innych niż kierowcy) + 500 (za każdy nieprawidłowo wystawiony dokument przewozowy).

Strona sponsorowana przez logo, polecamy profesjonalne doradztwo ADR