ADR.info.pl STRONA GŁÓWNA ADR  |  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU ADR  |   ZWOLNIENIA ADR  |  WYMAGANIA ADR  |  KARY ADR
"Twoje źródło informacji ADR!"
OBOWIĄZKI GŁÓWNYCH UCZESTNIKÓW PRZEWOZU

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni podejmować odpowiednie środki bezpieczeństwa, odpowiednio do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom oraz, jeżeli jest to wskazane, w celu zminimalizowania ich skutków. Uczestnicy przewozu powinni, w każdym przypadku, stosować się do odpowiednich wymagań ADR.

Obowiązki Nadawcy
Nadawca towarów niebezpiecznych jest zobowiązany dostarczyć do przewozu tylko takie przesyłki, które spełniają wymagania ADR. Powinien on w szczególności:
 1. upewnić się, że towary niebezpieczne są sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR;
 2. zaopatrzyć kierowcę w informacje i dane oraz, jeżeli to konieczne, w wymagane dokumenty przewozowe oraz dokumenty towarzyszące (zezwolenia, dopuszczenia, powiadomienia, świadectwa itd.);
 3. używać wyłącznie opakowań, dużych opakowań i dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) oraz cystern (pojazdów-cystern, cystern odejmowalnych, pojazdów-baterii, MEGC, cystern przenośnych, i kontenerów-cystern), które są dopuszczone i odpowiednie do przewozu danych materiałów oraz posiadają oznakowanie wymagane przez ADR;
 4. stosować się do wymagań dotyczących sposobów nadania i ograniczeń wysyłkowych;
 5. zapewnić, aby nawet próżne, nie oczyszczone i nieodgazowane cysterny (pojazdy-cysterny, cysterny odejmowalne, pojazdy-baterie, MEGC, cysterny przenośne, i konteney-cysterny) lub próżne nie oczyszczone pojazdy i duże lub małe kontenery do przewozu luzem, były odpowiednio oznakowane i zaopatrzone w wymagane nalepki ostrzegawcze, a prężne nie oczyszczone cysterny były tak samo zamknięte i szczelne jak w stanie ładownym;


 6. oraz

 7. przestrzegać przepisów związanych z załadunkiem, rozładunkiem, manipulowaniem ładunkiem;
 8. pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie wymogów Umowy ADR (1.3, 8.2.3) – szkolenie wew. organizowane przez doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych;
 9. złożyć rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu/załadunku/rozładunku drogowego towarów niebezpiecznych;
 10. wyznaczyć na swój koszt Doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR 1.8.3, art. 21.1. Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, Dz. U. Nr 199, poz. 1671
Jeżeli nadawca korzysta z usług innych uczestników przewozu (pakującego, załadowcy, napełniającego itd.), to powinien on podjąć odpowiednie środki dla zapewnienia, aby przesyłki, które nadaje spełniały wymagania ADR. W przypadku powyższych pkt. 1, 2, 3, 5 nadawca może polegać na informacjach i danych udostępnionych mu przez innych uczestników przewozu. W przypadku, gdy nadawca działa w imieniu osoby trzeciej, osoba ta powinna poinformować nadawcę na piśmie o tym, że przewóz dotyczy towarów niebezpiecznych oraz powinna udostępnić mu wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do wypełnienia jego obowiązków.

Obowiązki Przewoźnika
Przewoźnik powinien w szczególności:
 1. upewnić się, że towary niebezpieczne przeznaczone do przewozu są dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR;
 2. upewnić się, że w jednostce transportowej znajduje się wymagana przepisami prawa dokumentacja;

  ZMIANA ADR 2011 - Upewnić się, że wszystkie informacje określone w ADR odnoszące się do niebezpiecznych towarów przewożonych zostały dostarczone przez nadawcę przed przewozem, że wymagana dokumentacja jest na pokładzie jednostki transportowej lub elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elektronicznej wymiany danych (EDI). Techniki te mogą być stosowane zamiast papierowej dokumentacji, pod warunkiem, że dane są dostępne w trakcie transportu, w sposób co najmniej równoważny jak dokumentacja papierowa.

 3. sprawdzić wzrokowo, czy pojazdy i ładunek nie mają oczywistych wad, wycieków lub pęknięć, braków w wyposażeniu, itp.;
 4. upewnić się, że nie upłynął termin następnego badania dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii, cystern-stałych, cystern odejmowalnych, cystern przenośnych, kontenerów-cystern i MEGC;
 5. sprawdzić, czy pojazdy nie są nadmiernie załadowane;
 6. upewnić się, że na pojazdach umieszczone zostało wymagane oznakowanie i nalepki ostrzegawcze;
 7. upewnić się, że w pojeździe znajduje się wyposażenie wymagane w pisemnych instrukcjach dla kierowcy


 8. oraz

 9. przestrzegać przepisów związanych z załadunkiem, rozładunkiem, manipulowaniem ładunkiem;
 10. pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie wymogów Umowy ADR (1.3, 8.2.3) – szkolenie wew. organizowane przez doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych;
 11. złożyć rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu/załadunku/rozładunku drogowego towarów niebezpiecznych;
 12. wyznaczyć na swój koszt Doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR 1.8.3, art. 21.1. Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, Dz. U. Nr 199, poz. 1671
Czynności powyższe powinny być wykonane odpowiednio w oparciu o dokumenty przewozowe i dokumenty towarzyszące oraz sprawdzenie wzrokowe pojazdów, kontenerów i ładunku.

Obowiązki Odbiorcy
Odbiorca ma za zadanie nie opóźniać przyjęcia towarów bez istotnych powodów oraz sprawdzić po rozładunku, czy zostały spełnione należące do niego wymagania ADR. Powinien on w szczególności:
 1. dokonać, w przypadkach wskazanych w ADR, wymaganego oczyszczenia i odkażenia pojazdów i kontenerów;
 2. zapewnić, aby kontenery, które zostały całkowicie rozładowane, oczyszczone i odkażone, nie posiadały oznakowania wymaganego w czasie transportu.


 3. oraz

 4. przestrzegać przepisów związanych z załadunkiem, rozładunkiem, manipulowaniem ładunkiem;
 5. pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie wymogów Umowy ADR (1.3, 8.2.3) – szkolenie wew. organizowane przez doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych;
 6. złożyć rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu/załadunku/rozładunku drogowego towarów niebezpiecznych;
 7. wyznaczyć na swój koszt Doradcę ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR 1.8.3, art. 21.1. Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, Dz. U. Nr 199, poz. 1671

Jeżeli odbiorca korzysta z usług innych uczestników przewozu (w zakresie rozładunku, czyszczenia, odkażania, itp.), to powinien zastosować odpowiednie środki w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami ADR.

Jeżeli kontrola ujawniła naruszenie wymagań ADR, to odbiorca może zwrócić kontener nadawcy tylko wtedy, gdy naruszenie to zostało usunięte.

NOWY UCZESTNIK PRZEWOZU – zmiany ADR 2011

Obowiązki Rozładowcy
Rozładowca oznacza przedsiębiorstwo (podmiot), które:
 • dokonuje rozładunku kontenera, kontenera do przewozu luzem, MEGC, kontenera-cysterny lub cysterny przenośnej, z pojazdu;
 • dokonuje rozładunku towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki, w małych kontenerach lub w cysternach przenośnych, z pojazdu lub z kontenera; lub
 • dokonuje rozładunku towarów niebezpiecznych z cysterny (pojazdu-cysterny, cysterny odejmowalnej, cysterny przenośnej lub kontenera-cysterny), z pojazdu-baterii, z MEMU, z MEGC, z pojazdu, z dużego kontenera do przewozu luzem lub z małego kontenera do przewozu luzem.
Wymienione wyżej czynności składają się na określenie „rozładunek”.

Rozładowca powinien:
 • (a) upewnić się, że zostały rozładowane właściwe towary, poprzez porównanie odpowiednich informacji zawartych w dokumencie przewozowym z informacjami znajdującymi sie na sztuce przesyłki, kontenerze, cysternie, MEMU, MEGC lub na pojeździe;
 • (b) sprawdzić przed i podczas rozładunku, czy opakowania, cysterna, pojazd lub kontener nie są uszkodzone w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu czynności rozładunkowych. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia, upewnić się, że rozładunek nie będzie sie odbywać do czasu zastosowania odpowiednich środków;
 • (c) stosować się do odpowiednich wymagań dotyczących rozładunku;
 • (d) bezpośrednio po rozładunku cysterny, pojazdu lub kontenera: (i) usunąć wszystkie niebezpieczne pozostałości towarów, które podczas czynności rozładunkowych przylgnęły do zewnętrznej powierzchni cysterny, pojazdu lub kontenera; oraz

  (ii) zapewnić, aby zostały zamknięte zawory i otwory inspekcyjne;
 • (e) zapewnić, aby zostało wykonane wymagane oczyszczenie i odkażenie pojazdów i kontenerów; oraz
 • (f) zapewnić, aby kontenery, które zostały całkowicie rozładowane, oczyszczone i odkażone, nie posiadały oznakowania określonego w dziale 5.3.
Jeżeli rozładowca korzysta z usług innych uczestników przewozu (w zakresie czyszczenia, odkażania, itp.), to powinien on zastosować odpowiednie środki w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami ADR.

Strona sponsorowana przez logo, polecamy profesjonalne doradztwo ADR
Copyright 2000-2012, logo - Wszelkie prawa zastrzeżone.