ADR.info.pl STRONA GŁÓWNA ADR  |  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU ADR  |   ZWOLNIENIA ADR  |  WYMAGANIA ADR  |  KARY ADR
"Twoje źródło informacji ADR!"
WYŁĄCZENIA Z PRZEPISÓW ADR
Podstawa prawna Kogo dotyczy? Uwagi
Przepis 1.1.3.1 osób fizycznych Umowa ADR nie ma zastosowania dla przewozów wykonywanych przez osoby fizyczne w oryginalnych, małych opakowaniach dla własnych potrzeb lub celów sportowo-rekreacyjnych.
Przepis 3.4
Przepis 3.5
wszystkich LQ - ilości ograniczone. Ze względu na niewielkie ilości znajdujące się w opakowaniu jednostkowym.
EQ - Ilości wyłączone Ze względu na niewielkie ilości znajdujące się w opakowaniu jednostkowym.
Przepis 1.1.3.6 wszystkich uczestników przewozu Częściowe wyłączenie dla kierowców w zakresie wyposażenia, dokumentacji i warunków transportu.


1. Zwolnienie 1.1.3.1 - Wyłączenia dotyczące charakteru operacji transportowych

Przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do:
 1. przewozu towarów niebezpiecznych przez osoby fizyczne, jeżeli towary te znajdują się w opakowaniach stosowanych w sprzedaży detalicznej i służą tym osobom do ich osobistego lub domowego użytku, albo ich aktywności sportowo - rekreacyjnej;
 2. przewozu maszyn lub urządzeń nie wymienionych w Umowie ADR, które mogą zawierać materiały niebezpieczne w swoich podzespołach lub w wyposażeniu;
 3. przewozu wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, jak np. dostawy na teren budów lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i utrzymaniem urządzeń, w ilościach nie większych niż 450 litrów na opakowanie i w ramach maksymalnych ilości podanych pod 1.1.3.6. UWAGA! Przewóz wykonywany przez takie firmy dla celów ich zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji nie podlega niniejszemu wyłączeniu;
 4. przewozu wykonywanego lub nadzorowanego przez służby ratownicze o ile jest on konieczny ze względu na prowadzoną akcję ratowniczą;
 5. przewozu o charakterze ratunkowym, mającym na celu ratowanie ludzkiego życia lub ochronę środowiska, pod warunkiem, że zostały przedsięwzięte wszystkie środki niezbędne dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa takiego przewozu.
 6. przewozu próżnych nie oczyszczonych stacjonarnych zbiorników magazynowych, które zawierały gazy klasy 2 grupy A, O lub F, materiały klas 3 lub 9, II lub III GP, lub pestycydy klasy 6.1, II lub III GP przy spełnieniu dodatkowych warunków.
2. Zwolnienie 3.4 - Ilości ograniczonych LQ

2.1 ADR 2009 - Poniżej opisane zwolnienie będzie mogło być stosowane do 31.06.2015 r.

Dotyczy sytuacji, gdy towary niebezpieczne pakowane są w ilościach nie przekraczających maksymalnych ilości netto na opakowanie wewnętrzne oraz maksymalne ilości netto na sztukę przesyłki, określonych w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych w tabeli 3.4.6 w Dziele 3.4. Zwolnienie dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych (LQ – w ramach limitu na ) oznacza, to że do przewozu tego materiału lub przedmiotu nie mają zastosowania przepisy innych działów ADR pod warunkiem, że (przepis 3.4.4):
 1. materiał jest przewożony:
  • w opakowaniach kombinowanych gdzie zostały użyte następujące opakowania zewnętrzne:
   • bębny stalowe lub aluminiowe z wiekiem zdejmowanym;
   • kanistry stalowe lub aluminiowe z wiekiem zdejmowanym;
   • bębny ze sklejki lub z tektury;
   • bębny lub kanistry z tworzywa sztucznego z wiekiem zdejmowanym; lub
   • skrzynie drewniane, ze sklejki, z materiałów drewnopodobnych, z tektury, z tworzywa sztucznego, stalowe lub aluminiowe;
  • w opakowaniach wewnętrznych metalowych lub z tworzywa sztucznego, które nie są podatne na pęknięcie lub łatwe przebicie, umieszczonych na tacach obciągniętych folią termokurczliwą lub rozciągliwą;
 2. nie są przekroczone ilości maksymalne na opakowanie wewnętrzne i na sztukę przesyłki, podane dla danego kodu w tabeli 3.4.6;
 3. każda sztuka przesyłki oznakowana jest w sposób widoczny i trwały:
  • numerem rozpoznawczym zawartego w niej materiału, podanym w kolumnie (1) tabeli A w dziale 3.2 i poprzedzonym literami "UN"; lub w przypadku materiałów o różnych numerach rozpoznawczych umieszczonych w tej samej sztuce przesyłki:
  • numerami rozpoznawczymi zawartych w niej materiałów, poprzedzonymi literami "UN", lub
  • literami "LQ"
Oznakowanie to powinno być naniesione w polu rombu, o długości boku co najmniej 100 mm, z obrzeżem zaznaczonym linią o grubości co najmniej 2 mm, a wysokość numeru UN co najmniej 6 mm. Jeżeli wymaga tego rozmiar sztuki przesyłki, to podany wymiar może być zmniejszony, pod warunkiem, że oznakowanie pozostanie dobrze widoczne.

Proszę natomiast pamiętać iż, nawet jeśli towar ADR jest przewożony pod LQ, a więc na wyłączeniu, to musisz skonsultować z doradcą ADR na jakich zasadach dany produkt może być przewożony na wyłączeniu. Przewóz na zasadach LQ który nie spełnia przepisów LQ będzie traktowany jako przewóz pod pełnym ADR, co grozi karami finansowymi oraz odpowiedzialnością karną.

2.2 ADR 2001 Poniżej opisane zwolnienie może być stosowane od 1.07.2011 r.

Towary niebezpieczne powinny być pakowane wyłącznie w opakowania wewnętrzne umieszczone w odpowiednich opakowaniach zewnętrznych. Dopuszcza się używanie opakowań pośrednich. Używanie opakowań wewnętrznych nie jest wymagane w przypadku przewozu przedmiotów, np. aerozoli lub małych naczyń zawierających gaz.

Całkowita masa brutto sztuki przesyłki nie powinna przekraczać 30 kg.

W przypadku przedmiotów lub opakowań wewnętrznych zawierających towary niebezpieczne, przewożonych zgodnie z przepisami działu 3.4, jako opakowania zewnętrzne mogą być stosowane tace obciągnięte folią termokurczliwą lub rozciągliwą. Opakowania wewnętrzne podatne na pęknięcie lub łatwe przebicie, np. opakowania wykonane ze szkła, porcelany, kamionki lub niektórych tworzyw sztucznych, powinny być umieszczone w odpowiednich opakowaniach pośrednich, spełniających określone w Umowie ADR wymagania.

Całkowita masa brutto sztuki przesyłki nie powinna przekraczać 20 kg.

Opakowania wewnętrzne wykonane ze szkła, porcelany lub kamionki, zawierające materiały ciekłe klasy 8, II grupy pakowania, powinny być umieszczone w odpowiednim, sztywnym opakowaniu pośrednim.

Za wyjątkiem transportu lotniczego, sztuki przesyłki zawierające towary niebezpieczne pakowane w ilościach ograniczonych powinny być zaopatrzone w znak pokazany poniżej.

Nalepka LQ 2011 r.

Znak powinien być dobrze widoczny i trwały oraz nie wykazywać znaczącej utraty tych cech w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych. Część górna, część dolna i obrzeże powinny mieć kolor czarny. Część środkowa powinna mieć kolor biały lub inny odpowiednio kontrastujący. Minimalne wymiary znaku powinny wynosić 100 mm x 100 mm, a minimalna grubość linii obrzeża powinna wynosić 2 mm. Jeżeli jest to uzasadnione wielkością sztuki przesyłki, to podane wymiary mogą być zmniejszone, pod warunkiem, że znak nie będzie mniejszy niż 50 mm x 50 mm i pozostanie dobrze widoczny.

W przypadku, gdy sztuki przesyłki zawierające towary niebezpieczne pakowane w ilościach wyłączonych umieszczone są w opakowaniu zbiorczym, stosuje się przepisy rozdziału 5.1.2. Ponadto, opakowanie zbiorcze powinno być zaopatrzone w znaki wymagane na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem przypadków, gdy widoczne są znaki wymagane dla wszystkich towarów niebezpiecznych znajdujących sie w opakowaniu zbiorczym.

Przed rozpoczęciem przewozu, nadawcy towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych powinni poinformować (identyfikowalnie) przewoźnika o całkowitej masie brutto nadawanych towarów.

Jednostki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, przewożące sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi pakowanymi w ilościach ograniczonych, powinny być oznakowane z przodu i z tyłu zgodnie z przepisami umowy ADR.

Kontenery przewożące sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi pakowanymi w ilościach ograniczonych, znajdujące się na jednostkach transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, powinny być oznakowane na wszystkich czterech ścianach bocznych zgodnie z przepisami Umowy ADR.

Jednostka transportowa użyta do przewozu nie wymaga oznakowania, z wyjątkiem przypadku, gdy oznakowanie kontenerów nie jest widoczne z zewnątrz tej jednostki. Jeżeli oznakowanie to nie jest widoczne, to takie samo oznakowanie powinno być naniesione z przodu i z tyłu jednostki transportowej.

Oznakowanie jednostki transportowej oraz kontenera nie jest wymagane w przypadku, gdy całkowita masa brutto przewożonych sztuk przesyłki z towarami niebezpiecznymi pakowanymi w ilościach ograniczonych nie przekracza 8 ton na jednostkę transportową.

Oznakowanie powinno być zgodne z przepisami Umowy ADR, przy czym wymiary znaku powinny wynosić 250 mm x 250 mm.

3. Zwolnienie 1.1.3.6 - Wyłączenie częściowe spod przepisów ADR

Jeśli produkt podlega częściowym wyłączeniom spod przepisów ADR (1.1.3.6 ADR - kategoria transportowa) wówczas:
 1. kierowca nie musi mieć przeszkolenia
 2. pojazd nie musi być oznakowany
 3. nie ma potrzeby dostarczania pisemnej instrukcji dla kierowcy
 4. przesyłki muszą być oznakowane nalepkami
 5. musi być sporządzony dokument przewozowy
 6. na wyposażeniu pojazdu nie potrzeba przenośnego urządzenia oświetleniowego
 7. pojazd musi być wyposażony w dodatkową gaśnicę 2 kg
Jeżeli towary niebezpieczne należą do tej samej kategorii transportowej, to ich maksymalna ilość całkowita przypadająca na jednostkę transportową nie może przekroczyć 20 kg, 50 kg, 333 kg lub 1000 kg.

Od 1.07.2009 roku nie trzeba umieszczać poniższego zapisu w dokumencie przewozowym: "Ładunek nie przekracza ograniczeń podanych pod 1.1.3.6."

Strona sponsorowana przez logo, polecamy profesjonalne doradztwo ADR
Copyright 2000-2012 logo - Wszelkie prawa zastrzeżone.