ADR.info.pl STRONA GŁÓWNA ADR  |  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU ADR  |   ZWOLNIENIA ADR  |  WYMAGANIA ADR  |  KARY ADR
"Twoje źródło informacji ADR!"
Opakowania
Umowa ADR reguluje wymagania dotyczące konstrukcji i badania opakowań. Każde opakowanie przeznaczone do stosowania zgodnie z ADR, powinno być zaopatrzone w trwałe i czytelne oznakowanie, o wymiarach odpowiednich do wielkości opakowania i umieszczone w takim miejscu, aby było ono dobrze widoczne. Oznakowanie wskazuje, że opakowanie, na którym jest ono umieszczone, odpowiada typowi konstrukcji, który przeszedł badania z wynikiem pozytywnym i odpowiada ono wymaganiom działu dotyczącym wytwarzania tego opakowania.

Oznakowanie składa się z:
  1. symbolu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla opakowań.
   Symbol ten powinien być używany wyłącznie w celu potwierdzenia, że opakowanie spełnia odpowiednie wymagania niniejszego działu. W przypadku wytłaczanych opakowań metalowych, w miejsce tego symbolu, dopuszcza się stosowanie liter "UN"; lub
  2. symbolu "RID/ADR" w przypadku opakowań dopuszczonych do transportu kolejowego i drogowego.


 1. kodu określającego typ opakowania zgodnie z 6.1.2;


 2. kodu składającego się z dwóch części:
  1. litery określającej grupę (grupy) pakowania, dla której prototyp został zbadany z wynikiem pozytywnym:
   • X dla I, II i III grupy pakowania;
   • Y dla II i III grupy pakowania;
   • Z tylko dla III grupy pakowania;
  2. wartości gęstości względnej, dla której badany był prototyp, podanej z dokładnością do jednej dziesiątej, w przypadku opakowań nie zawierających opakowań wewnętrznych i przeznaczonych do materiałów ciekłych; jeżeli gęstość względna jest nie większa niż 1,2, to może być ona pominięta. W przypadku opakowań przeznaczonych do materiałów stałych lub zawierających opakowania wewnętrzne, należy podać ich maksymalną masę brutto w kg.


 3. litery "S" wskazującej, że opakowanie przeznaczone jest do przewozu materiałów stałych lub opakowań wewnętrznych, albo wartość ciśnienia próbnego w kPa zaokrągloną w dół do 10 kPa, w przypadku opakowań (innych niż opakowania kombinowane) przeznaczonych do materiałów ciekłych należy podać, o ile opakowania te przeszły z wynikiem pozytywnym hydrauliczną próbę ciśnieniową.


 4. dwóch ostatnich cyfr roku produkcji opakowania. Opakowania typów 1H i 3H, powinny być ponadto oznakowane numerem miesiąca produkcji, który może być umieszczony w innym miejscu niż pozostałe oznakowanie. W tym celu może być stosowany następujący znak: (tarcza zegara)


 5. znaku państwa zezwalającego na naniesienie oznakowania, stosowanego na pojazdach w międzynarodowym ruchu drogowym;


 6. nazwy producenta lub innego znaku rozpoznawczego opakowania, określonego przez właściwą władzę.


Przykłady oznakowania opakowań:
 • 1A1/Y1.4/150/98/NL/VL824
 • 1A2/Y/100/01/USA/MM5
Powrót
Strona sponsorowana przez logo, polecamy profesjonalne doradztwo ADR
Copyright 2000-2012 logo - Wszelkie prawa zastrzeżone.