ADR.info.pl STRONA GŁÓWNA ADR  |  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU ADR  |   ZWOLNIENIA ADR  |  WYMAGANIA ADR  |  KARY ADR
"Twoje źródło informacji ADR!"
Oznakowanie sztuk przesyłki (opakowania) do przewozu (Nalepki ADR)

W sprawie zakupu nalepek polecamy: Oznakowanie ADR
Przepisy Umowy ADR określają oznakowanie sztuki przesyłki do transportu towaru (substancji, preparatu) niebezpiecznego. Sztuka przesyłki powinna być oznakowana:
  1. Numerami rozpoznawczymi materiału
  2. Nalepką/nalepkami ostrzegawczymi
  3. Certyfikatem (4.1.1.3 ADR)
  4. Strzałki kierunkowe
1. Numer rozpoznawczy materiału

Każda sztuka przesyłki powinna być oznakowana w sposób czytelny i trwały numerami rozpoznawczymi zawartych w niej towarów niebezpiecznych, poprzedzonymi literami "UN". W przypadku przedmiotów nie opakowanych, oznakowanie to powinno być naniesione na samym przedmiocie, na zawierającej go klatce, na wyposażeniu służącym do jego przenoszenia lub składowania albo na jego wyrzutni (przepis 5.2.1.1) Każde oznakowanie :

    (a) powinno być dobrze widoczne i czytelne;
    (b) powinno być odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne, nie wykazując przy tym znaczącej utraty swoich funkcji.

Sztuką przesyłki jest np. opakowanie zewnętrzne opakowania kombinowanego (karton), pojedynczy kanister 5 L, pojedynczy bęben 200 L.

Duże pojemniki do przewozu luzem, o pojemności większej niż 450 litrów, powinny być oznakowane na dwóch przeciwległych stronach.

2. Nalepki ostrzegawcze ADR (5.2.2.1)

W kolumnie (5) tabeli A w dziale 3.2, dla każdego materiału lub przedmiotu, podane są nalepki, które powinny być umieszczone na sztuce przesyłki, o ile przepisy szczególne w kolumnie (6) nie stanowią inaczej.

Zamiast nalepek może być stosowane nieścieralne oznakowanie ostrzegawcze, odpowiadające dokładnie wymaganym wzorom nalepek.

Każda nalepka powinna być:

    (a) umieszczona na tej samej stronie sztuki przesyłki, o ile pozwala na to wielkość tej sztuki przesyłki,
    (b) tak umieszczona na sztuce przesyłki, aby nie była zakryta lub zasłonięta przez jakąkolwiek część wyposażenia tej sztuki           przesyłki, inną nalepkę lub oznakowanie; oraz
    (c) umieszczona w pobliżu innych nalepek, jeżeli wymaga się więcej niż jednej nalepki.

Jeżeli nieregularny kształt lub małe wymiary sztuki przesyłki uniemożliwiają odpowiednie umieszczenie na niej nalepki, to może być ona umieszczona na dobrze zamocowanej przywieszce lub w inny odpowiedni sposób.

Nalepki na dużych pojemnikach do przewozu luzem, o pojemności większej niż 450 litrów, powinny być umieszczone na dwóch przeciwległych bokach.

Nalepki powinny spełniać przepisy podane poniżej oraz odpowiadać wzorom w zakresie koloru, symboli i formatu, podanym pod 5.2.2.2.2.

Nalepki, z wyjątkiem strzałek kierunkowych, powinny mieć kształt kwadratu obróconego o kąt 45° (kształt rombu), o długości boku co najmniej 100 mm. Wewnątrz nalepki, w odległości 5 mm od krawędzi, powinna przebiegać, równolegle do niej, linia o takim samym kolorze jak kolor symbolu. Nalepka zgodna ze wzorem nr 11 powinna mieć kształt prostokąta o standardowym formacie A5 (148 x 210 mm). Ze względu na wielkość sztuki przesyłki podane wymiary nalepek mogą być zmniejszone pod warunkiem, że nalepki pozostaną dobrze widoczne.

  Nalepka ADR

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem nalepek ADR polecamy następującą stronę: Nalepki ADR

3. Certyfikat (4.1.1.3 ADR)
USTAWA Z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z dnia 28 listopada 2002 r. z późniejszymi zmianami) art. 8 pkt. 2 nakłada obowiązek stosowania opakowań służących do przewozu, które to powinny odpowiadać postanowieniom umowy ADR.
Również Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. z dnia 14 lutego 2001 r.) w art. 28 pkt 2, określa iż, opakowania transportowe niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt. 1-3, jeżeli spełniają wymagania przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych. Ust. 1, pkt 1-3 określa wymagania konstrukcyjne, szczelność oraz materiały z których powinny być wykonane opakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu.

Obie ww. Ustawy nakładają obowiązek stosowania certyfikowanych opakowań zg. z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR) służących do przewozu lub transportu.

4. Na wszystkich sztukach przesyłki zawierających ciecze w opakowaniach z nakrętką umieszczamy strzałki kierunkowe

strzalki kierunkowe ADR

Powrót
Strona sponsorowana przez logo, polecamy profesjonalne doradztwo ADR
Copyright 2000-2012 logo - Wszelkie prawa zastrzeżone.